Siparila myyntiehdot

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä myyntiehtoja (”Ehdot”) sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla SIPARILA OY (”Myyjä”) myy tuotteitaan (”Tuotteet”) kenelle tahansa ostajalle (”Ostaja”) riippumatta tavasta, jolla myyntisopimus (”Sopimus”) tehdään, ja ne kattavat myyjän koko tuotevalikoiman. Tuotteiden ostaminen tai tilaaminen edellyttää näiden ehtojen täydellistä ja varauksetonta noudattamista.
Erilaisia tai täydentäviä määräyksiä, mukaan lukien Ostajan yleiset liiketoimintaehdot, sovelletaan vain, jos Myyjä ja Ostaja (”Osapuolet” tai ”Osapuoli”) sopivat siitä kirjallisesti kussakin yksittäistapauksessa.

2. Tuotteet

2.1. Tuotteet
Tuotteet sisältävät kaikki tuotteet, jotka myyjä on valmistanut ja myynyt ostajille tai jotka on myyty myyjän puolesta. Tuotteet ovat joko vakiomyyntituotteita (”Vakiotuotteet”) tai erityisesti yksittäiselle Ostajalle valmistettuja, erikoisprofiilituotteita, värejä jne. (”Projektituotteet”).

2.2 Vakiotuotteet
Myyjän valmistamat ja myymät Vakiotuotteet ovat nähtävillä Myyjän verkkosivustolla, hinnastossa tai tuoteluettelossa, joka on saatavilla Ostajalle pyynnöstä. Myyjällä on oikeus tehdä muutoksia tuotevalikoimaan tai vakiotuotteisiinsa, milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Myyjän tulee saattaa nämä muutokset ostajan tietoon. Vain tilaushetken tuotevalikoima on pätevä.

2.3. Tuotteiden laatu
Myyjä takaa, että tuote on myyjän laatustandardien mukainen ja vastaa tällä hetkellä voimassa olevaa tuotespesifikaatiota tai Projektituotteissa sitä mikä voidaan katsoa Ostajan kanssa sovitun.
Myyjällä on oikeus tehdä muutoksia tuotteen teknisiin tietoihin edellyttäen, että nämä muutokset eivät vaikuta tuotteen asentamiseen tai toimivuuteen.

3. Tilaaminen

3.1. Vakiotuotteet
Ostaja voi tilata Vakiotuotteita kirjallisessa muodossa sähköpostitse. Ostajan on ilmoitettava tuotteiden toivottu toimituspaikka ja toimitusaika.

3.2. Projektituotteet
Projektituotteet toimitetaan erillisen myyjän tekemän tarjouksen mukaisesti. Myyjän tekemä tarjous on voimassa (30) kolmekymmentä kalenteripäivää, ellei tarjouksessa toisin mainita. Tarjouksen kirjallinen hyväksyminen Ostajan puolelta muodostaa projektituote tilauksen.

3.3. Tilausten vahvistaminen
Tuotteiden myyntisopimus syntyy, kun Myyjä vahvistaa tilauksen kirjallisesti. Myyjän on vahvistettava tai kieltäydyttävä vahvistamasta tilausta kolmen (3) arkipäivän kuluessa. Tilausvahvistuksessa Myyjä määrittelee tavaroiden toimitusehdot. Ostajan tulee tarkistaa saamansa Tilausvahvistus.

Ostajan on ilmoitettava kirjallisesti kahden (2) arkipäivän sisällä, ettei se hyväksy Tilausvahvistusta, jos se sisältää muutoksia tai lisäehtoja verrattuna alkuperäiseen tilaukseen tai tarjoukseen. Muussa tapauksessa myyntisopimus katsotaan syntyneeksi Myyjän toimitettua Ostajalle Tilausvahvistuksen.

3.3. Tilausten vahvistaminen
Tuotteiden myyntisopimus syntyy, kun Myyjä vahvistaa tilauksen kirjallisesti. Myyjän on vahvistettava tai kieltäydyttävä vahvistamasta tilausta kolmen (3) arkipäivän kuluessa. Tilausvahvistuksessa Myyjä määrittelee tavaroiden toimitusehdot. Ostajan tulee tarkistaa saamansa Tilausvahvistus.

Ostajan on ilmoitettava kirjallisesti kahden (2) arkipäivän sisällä, ettei se hyväksy Tilausvahvistusta, jos se sisältää muutoksia tai lisäehtoja verrattuna alkuperäiseen tilaukseen tai tarjoukseen. Muussa tapauksessa myyntisopimus katsotaan syntyneeksi Myyjän toimitettua Ostajalle Tilausvahvistuksen.

4. Hinnat ja maksaminen

4.1. Hinnat
Vakiotuotteiden hinnat perustuvat myyntisopimuksen tekohetkellä voimassa olevaan hinnastoon. Hinnastot ovat markkinakohtaisia ja hinnat voivat vaihdella maittain, alueittain tai asiakastyypeittäin.

Projektituotteiden hinnat on määritelty myyjän antamalla tarjouksella. Ellei hinnastossa tai tarjouksessa toisin mainita, hinnat sisältävät pakkauskustannukset, mutta eivät rahti- ja vakuutuskustannuksia, arvonlisäveroa, tulleja ja muita tulliselvityskuluja.

4.2. Maksuehdot
Tuotteiden maksu suoritetaan joko ennakkomaksuna tai sovitun ajan kuluessa. Maksu suoritetaan pankkisiirrolla Myyjän ilmoittamalle pankkitilille. Ostaja maksaa mahdolliset pankin kulut. Maksu katsotaan suoritetuksi, kun kyseinen summa on vastaanotettu Myyjän pankkitilille.

4.3. Maksuviivästykset
Jos Ostaja ei suorita maksua ajoissa, Myyjällä on oikeus vaatia viivästyskorkoa (16 % vuosikorkoa) viivästyneestä maksusta kultakin viivästyspäivältä. Jos Ostaja ei suorita ennakkomaksua 7 päivässä, Myyjällä on oikeus keskeyttää tai peruuttaa kyseinen tilaus.

4.4 Yksipuoliset vähennykset
Ostaja ei saa jättää laskua maksamatta tai vähentää laskun loppusummaa ilman että siitä on kirjallisesti Myyjän kanssa sovittu.

5. Toimitus

5.1. Toimitusehdot
Ellei hinnastossa, tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa toisin ilmoiteta tai elleivät osapuolet ole erikseen kirjallisesti tai kirjallisesti jäljennettävässä muodossa sopineet, tuotteiden toimitus on FCA, Myyjän tehdas Suomi (Incoterms 2020).

5.2 Toimitusaika
Tuotteiden vakiotoimitusajat on ilmoitettu hinnastossa tai tarjouksessa. Myyjä määrittää yksittäisen tilauksen toimitusajan Tilausvahvistuksessa. Toimitusaika alkaa päivästä, jolloin Myyjä vahvistaa Ostajan tilauksen. Projektituotteiden toimitusaika ei ala ennen kuin kaikki tuotteiden valmistukseen tai tilauksen käsittelyyn liittyvät tekniset kysymykset on ratkaistu osapuolten välillä. Toimitusaikaa pidennetään asianmukaisella ajanjaksolla, jos Ostajan myöhemmin tilaukseensa tekemät muutokset viivästyttävät tuotteiden valmistusta. Myyjällä on oikeus pidättää tilauksen toimitus tai valmistaminen, jos Ostajalla on maksuviiveitä tai luottolimiitti on ylittynyt.

5.3. Toimituksen vastaanottamatta jättäminen
Ostajan on otettava tuotteet vastaan Tilausvahvistuksessa määritettyyn aikaan ja paikkaan. Jos Ostaja kieltäytyy ottamasta vastaan toimitusta tai toimituksen vastaanottamisessa on viiveitä Myyjällä on oikeus vaatia sopimussakkoa, joka on 0,1% kyseisten tuotteiden hinnasta päivässä.
Ostajan on myös korvattava kaikki kustannukset ja vahingot, joita Myyjälle aiheutuu siitä, että Ostaja ei ole ottanut vastaan toimitusta, mukaan lukien tuotteiden varastointikustannukset ja kuljetuksen keskeytymisestä johtuneet kustannukset.

6. Omistusoikeuden säilyttäminen

Myyjä säilyttää tuotteiden laillisen omistuksen, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Sillä välin Ostaja voi jälleenmyydä tavarat vain Myyjän valtuuttamana edustajana.

7. Tarkastus ja ilmoittaminen

7.1 Tarkastus
Tuotteiden toimittamisen jälkeen ostajan on tarkastettava tuotteet välittömästi. Mahdollisista kuljetusvaurioista on tehtävä varauma rahtikirjalle. Vastaanotto tarkastukseen on sisällytettävä tuotteiden määrän ja laadun tarkastaminen sekä se, että vastaavatko tuotteet saateasiakirjoja.
Ostajan on myös tarkistettava tuotteet ulkoisten vaurioiden varalta, mukaan lukien pakkauksen vaurioituminen.

7.2 Poikkeamista ilmoittaminen
Jos toimitettujen tuotteiden nimikkeistö, määrät tai laatu eivät vastaa Tilausvahvistusta tai tuotteet tai niiden pakkaukset ovat vaurioituneet, ostajan on ilmoitettava siitä myyjälle välittömästi kirjallisesti, mutta viimeistään neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jolloin poikkeama havaittiin tai olisi pitänyt havaita. Ostajan on kuvattava poikkeamat ja jos mahdollista, toimitettava kuvia tai muita todisteita, joista poikkeama on todennettavissa.

7.3 Tarkastuksen ja ilmoittamatta jättämisen seuraukset
Ostaja menettää oikeuden reklamoida tuotteiden määrään tai laatuun liittyvistä virheistä, jos ostaja ei ole suorittanut oikea-aikaista tarkastusta, jossa poikkeama olisi ollut havaittavissa tai jos ostaja ei ilmoita myyjälle poikkeamasta vaaditun ajan kuluessa.

8. Reklamaatiomenettelyt

8.1 Jos toimitettuihin tuotteisiin kohdistuu reklamaatio, ostajalla ei ole oikeutta hävittää tai käyttää tuotteita tai kieltäytyä maksamasta sopimuksen ehtojen mukaisesti.

8.2 Vastaanotettuaan tuotteet ostajan on viipymättä ja asianmukaista huolellisuutta noudattaen tutkittava tuotteet sekä niiden laadun että määrän suhteen. Ostaja vastaa siitä, ettei viallista tuotetta asenneta. Mikäli näin toimitaan, Myyjän vastuu virheestä raukeaa, pois lukien takuuaikaiset virheet, joita ei ole asentaessa voitu havaita.

8.3 Reklamaatio on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella. Ostajan on toimitettava myyjälle kirjallinen lausunto siitä, mitä reklamaatio koskee. Reklamaation syy ja reklamoitava määrä on kuvattava lausunnossa. Muilta osin myyjä ei tunnusta tuotteiden laatuun tai kuntoon liittyviä vaatimuksia.

8.4 Jos reklamaatio liittyy valmistusvirheisiin, on Ostajan ilmoitettava siitä Myyjälle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa toimituksesta.

8.5 Kirjallisessa reklamaatiossa (i) on ilmoitettava tilausvahvistuksen numero ja tuotteiden saapumispäivä sekä kuvaus tuotteista, mukaan lukien pakettinumerot, (ii) siinä on yksilöitävä reklamaation kohteena olevat viat, (iii) esitettävä reklamaation kohteena olevien tuotteiden määrä iv) ja kuvat reklamoiduista tuotteista.

8.6 Ostajan vastuulla on säilyttää tuotteet asianmukaisesti reklamaation lopulliseen ratkaisuun asti. Toimitetut tuotteet on varastoitava kuivassa paikassa Myyjän ohjeiden mukaisesti. Erityisesti sisätuotteet on varastoitava paikkaan, jossa Ostaja voi taata muuttumattoman kosteuspitoisuuden ja lämpötilan.

8.7 Reklamaatiota ei hyväksytä, mikäli tuotetta on muutettu miltään osin, esimerkiksi katkottu, maalattu tai kiinnitetty. Tuotetta tai sen osaa pidetään muuttumattomana, jos se voidaan esittää kokonaisuudessaan sellaisena kuin se on toimitettu. Reklamaation kohteena olevien tuotteiden tai tuotteiden osien tulee olla tarkastavien henkilöiden saatavilla, kunnes reklamaatioprosessi on saatettu loppuun ja lupa tuotteiden hävittämiselle annettu.

8.8 Jos tuotteet havaitaan viallisiksi, Myyjän on oman harkintansa mukaan (i) korvattava tuotteet uusilla tuotteilla alkuperäiseen toimituspaikkaan ilman ostajalle aiheutuvia lisäkustannuksia tai (ii) palautettava ostajalle viallisista tuotteista maksettu hinta ja siten irtisanottava sopimus kyseisten tuotteiden osalta. Vaihtoehtoisesti Ostajalla on Myyjän oman harkinnan mukaan oikeus hinnanalennukseen, joka on virheettömän tuotteen ja viallisen tuotteen erotuksen suuruinen.

8.9 Määriin kohdistuvia reklamaatioita (yli- tai alitoimitus) tai toimittamatta jättämistä ei käsitellä, ellei Myyjälle toimiteta kirjallista reklamaatioilmoitusta neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa toimituspäivästä sovittuun toimituspaikkaan. Tuotteiden määrä voi vaihdella 10% ilman että sitä tulkitaan ali- tai ylitoimitukseksi. Myyjä maksaa Ostajalle mahdollisen reklamaatiokorvauksen kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa, siitä kun reklamaatioprosessi on saatettu loppuun.

8.10 Jos reklamaation sovintoratkaisua ei ole syntynyt kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun Ostaja on toimittanut myyjälle lausekkeen 8.5 mukaisen ilmoituksen ja tuotteet ovat olleet Myyjän tarkastettavissa, voidaan riita toimittaa ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä lausekkeen 13 määräysten
mukaisesti.

9. Takuu

Tuotteiden normaali takuuaika on kaksi vuotta toimituksesta. Myyjällä on joissain tuotteissa laajennettu takuu. Laajennetun takuun voimaan tulo edellyttää ostajan tai ostajan asiakkaan rekisteröitymistä Siparilan takuuohjelmaan (www.siparila.fi) ja Siparila takuuehtojen noudattamista. Ota yhteyttä myyjään saadaksesi lisätietoja.

Takuu ei kata tuotteiden normaalia kulumista, puun sään mukaista käyttäytymistä, luonnollisten sävyjen haalistumista, Ostajan huolimattomuudesta aiheutuneita vaurioita tai jos tuotteen asennusta ja huoltoa ei ole tehty Myyjän ohjeiden mukaisesti. Takuu ei myöskään ole voimassa, mikäli rakenteessa havaitaan suunnittelu tai rakennusvirhe.

Myyjä on velvollinen korjaamaan takuuaikaisen virheen viipymättä tai toimittamaan tilalle uuden tuotteen normaalin toimitusajan mukaisesti. Myyjän takuuaikainen korvausvelvollisuus välillisistä vahingoista rajoittuu ainoastaan virheen kohteena olevien tuotteiden suuruiseen arvoon. Korvattava välillinen vahinko ei sisällä vahinkoa, joka johtuu Ostajan tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä eikä voittoa, joka on jäänyt saamatta tai rauenneesta sopimuksesta aiheutunutta vahinkoa.

10. Luottamuksellisuus

Osapuolet eivät saa paljastaa ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tietoja, jotka on saatu toiselta osapuolelta tuotteiden myynnin ja toimittamisen yhteydessä, ellei laki tai oikeudellinen määräys toisin vaadi tai jos vastaanottava osapuoli voi osoittaa, että tällaiset tiedot ovat olleet sen tiedossa ennen niiden vastaanottamista. Erityisesti yksittäisten tilausten tuotetiedot, hinnat ja muut ehdot on pidettävä luottamuksellisina. Osapuolen suorittamaa tietojen luovuttamista tilintarkastajilleen, ammatillisille neuvonantajilleen tai pankkiireilleen ei pidetä luottamuksellisuuden rikkomisena.

11. Teollis- ja tekijänoikeudet ja tuotetiedot

11.1. Myyjän immateriaalioikeudet
Kaikki Myyjän immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, kauppanimet, liikesalaisuudet, tietotaito, tekniset asiakirjat, tuote- ja tuotantotiedot ja muut valmistustiedot tai oikeudet tai lisenssit, jotka liittyvät mihin tahansa edellä mainittuun tuotteiden yhteydessä, pysyvät Myyjän yksinomaisena omaisuutena.

11.2. Luovan työn tulokset
Elleivät osapuolet ole nimenomaisesti sopineet toisin yksittäisissä tapauksissa, kaikki piirustukset, projektit, arkkitehtoniset suunnitelmat ja muut luovan työn tulokset, asiakirjat, tiedot ja tietueet, jotka Myyjä on luonut Ostajalle tai Ostajan pyynnöstä (”Tuotokset”), pysyvät Myyjän yksinomaisena omaisuutena ja Myyjällä on oikeus käyttää tällaisia Tuotoksia liiketoimintaan, tuotanto- ja markkinointitarkoituksiin.

11.3. Kuvat ja muut tallenteet
Myyjällä on oikeus ottaa kuvia ja muita tallenteita Tuotteista ennen niiden asentamista, sen aikana ja sen jälkeen tai pyytää Ostajaa toimittamaan tällaisia kuvia ja muita tallenteita. Myyjällä on oikeus käyttää kuvia ja muita tallenteita markkinoinnissaan.

11.4. Tuotetietojen käyttö
Ostaja ei saa julkisesti käyttää Myyjän antamia kuvia, suunnitelmia, käsikirjoja ja muita tuotetietoja ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista lupaa, ellei tällainen käyttö ole välttämätöntä tuotteiden luvallisen jälleenmyynnin kannalta.

11.5. Mainosmateriaalit
Mitä tahansa materiaalia, jonka Ostaja on saanut Myyjältä mainostarkoituksiin, saa käyttää vain Myyjän Tuotteiden myynnin edistämiseen.

12. Ylivoimainen este

12.1.
Osapuoli vapautuu vastuusta sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämättä jättämisestä tai asianmukaisesta täyttämisestä, jos laiminlyönti johtuu olosuhteista, joihin osapuoli ei voi vaikuttaa tai joita se ei ole voinut välttää (esim. tulva, tulipalo, maanjäristys tai muu luonnonkatastrofi, sota, terrori-isku, energia katkos tai lakko) ja jotka tekevät sopimuksen täyttämisen tai oikean täyttämisen mahdottomaksi.

12.2.
Osapuolen, jonka toiminta sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä on estynyt ylivoimaisen esteen vuoksi, on mahdollisimman pian ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle. Ylivoimainen este ei vapauta osapuolta velvollisuudesta ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin estääkseen ja/tai minimoidakseen toiselle osapuolelle aiheutuneet vahingot, jotka johtuvat siitä, että ensimmäinen osapuoli ei kykene täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

13. Riitojen ratkaiseminen ja toimivalta

13.1. Riitojen ratkaisu ja toimivalta
Osapuolet pyrkivät kaikin tavoin ratkaisemaan kaikki sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut epäonnistuvat, sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet, kiistat tai vaatimukset, mukaan lukien sopimuksen rikkominen, irtisanominen tai pätemättömyys, ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on Keski-Suomen käräjäoikeus Jyväskylässä.

14. Sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä tulkitaan sen mukaisesti.

15. Yleiset säännökset

15.1.
Osapuolet eivät saa siirtää sopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan millekään kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

15.2.
Kaikki sopimuksen nojalla toiselle osapuolelle annettavat tai annettavat ilmoitukset, hakemukset tai muut tiedonannot on tehtävä kirjallisesti tai kirjallisesti jäljennettävässä muodossa (kuten sähköpostitse). Tällainen ilmoitus, hakemus tai muu tiedonanto katsotaan asianmukaisesti annetuksi tai tehdyksi, kun se toimitetaan kuriirilla allekirjoitusta vastaan, kirjattuna kirjeenä tai sähköpostina toiselle osapuolelle.

15.3.
Jos Ostaja on kuluttaja, noudatetaan Kuluttajalainsäädännön määräyksiä niiltä osin, kun niistä ei voida poiketa erillisellä sopimuksella.

15.4.
Jos joltain osin tämän sopimuksen mukaisia ehtoja ei voida kokonaan tai osittain soveltaa, muut tämän sopimuksen ehdot säilyvät muuttumattomina. Niiltä osin kuin tämän sopimuksen ehtoja ei voida soveltaa, etsivät osapuolet lähimmät kaupalliseen tarkoitukseen soveltuvat ehdot, joita voidaan noudattaa.

15.5.
Ehtojen nykyinen versio tulee voimaan 15. Huhtikuuta 2024.