Kansainvälinen ja standardoitu ympäristöseloste EPD kertoo tuotteen koko elinkaaren hiilijalanjäljen. Siparilan havupuiset ulkoverhous- sekä lämpökäsitellyt paneelit ovat EPD-ympäristöselosteella verifioituja tuotteita.

EPD (Environmental Product Declaration) on standardoitu ympäristöseloste, joka perustuu tuotteen elinkaarianalyysiin. Elinkaarianalyysi huomioi kaikki tuotteen ympäristövaikutukset raaka-ainehankinnasta loppusijoitukseen. Esimerkiksi ulkoverhoustuotteen kohdalla tämä tarkoittaa raaka-aineen saapumisesta tehtaalle alkavaa elinkaarta, joka päättyy esimerkiksi rakennustyömaalle, jonne tuotetta on tilattu.

Jokaiselle yrityksen tuotteelle tai toimitukselle ei tehdä omaa laskelmaa, vaan kyseessä on matemaattinen keskiarvo. EPD-ympäristöselosteen hankkiminen on prosessi, jonka vaativuus ja kesto riippuu paljon siitä, miten valveutunut yritys on jo valmiiksi ympäristöarvoissaan ja elinkaarilaskelmissaan. Myös tuotannon tietojärjestelmien on oltava hyvässä kunnossa, jotta niistä saadaan tarpeelliset tiedot tuotteiden valmistuksesta.

EPD on täysin vapaaehtoinen ja luotettava tapa esittää tuotteen tai palvelun elinkaarianalyysi, ja ympäristövaikutusten laskennan jälkeen EPD:n verifioi riippumaton kolmannen osapuolen asiantuntija. Jotta EPD:n voi saada, yrityksen ja asiantuntijan laskemien arvojen on täsmättävä – vain muutaman prosenttiyksikön heitot sallitaan.

EPD mittaa ympäristövaikutuksia luotettavasti ja läpinäkyvästi

Siparilan tuotteista ulkoverhouspaneeleilla ja lämpökäsitellyillä paneeleilla on ollut EPD keväästä 2023 lähtien. Vastuullisuus on yksi Siparilan toiminnan kulmakivistä ja se koskee myös ympäristövastuullisuutta. Puu on itsessään vastuullinen valinta rakentamiseen, sillä se on uusiutuva ja kierrätettävä materiaali, joka toimii myös hiilinieluna.

EPD on virallinen ja täysin läpinäkyvä mittari ympäristövaikutusten mittaamiseen. Siparilan EPD-verifioiduilla tuotteilla asiakkaamme pystyvät suunnittelemaan kohteensa tietäen, mitkä rakentamisen ympäristövaikutukset ovat ja pystyvät todentamaan ympäristöystävällisyyden konkreettisella luvulla. 

Ympäristöystävällinen ja kestävä rakentaminen tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä suuremmassa roolissa rakennusalalla, mikä tulee korostamaan EPD:n arvoa entisestään. Tuotteen EPD on keskiössä, kun rakentamisessa käytettävien tuotteiden ympäristövaikutus halutaan tietää jo etukäteen.

Siparilan tuotteiden valmistusprosessi

EPD voidaan hakea yritys- tai tehdaskohtaisesti

EPD-ympäristöseloste voidaan hakea joko yritys- tai tehdaskohtaisesti riippuen siitä, menevätkö tehtaiden laskelmat selosteen vaatiman marginaalin sisään. Siparilan nykyiset EPD-selosteet ovat tehdaskohtaiset, joka mahdollistaa yksittäisen tehtaan ympäristöarvojen tarkastelun. EPD-ympäristöselosteelle on myös mahdollista hakea niin sanottua sisar-EPD:tä, mikäli esimerkiksi puutuotteiden raaka-aineet tai valmistusmenetelmät eroavat merkittävästi toisistaan. 

EPD on kiinnostava ja asiakkaalle arvokasta tietoa sisältävä dokumentti, mutta on hyvä muistaa, ettei tuotteen EPD-ympäristöselostetta voi yleensä suoraan verrata toisen tuotteen selosteeseen. Eri tuotteiden EPD-ympäristöselosteiden haastava verrattavuus johtuu siitä, että EPD:tä varten tehtyihin laskelmiin vaikuttavat tuotteesta riippuen eri valmistusmateriaalit ja mittayksiköt, jotka määrittävät laskennallista arvoa. 

Esimerkiksi puu ja muovi eroavat materiaaleina toisistaan huomattavasti, kuten myös neliö- ja kuutiometri. Uusiutuvien raaka-aineiden etuna on, että ne saavat aina paremmat arvot kuin esimerkiksi öljypohjaiset raaka-aineet.

Voit tutustua Siparilan EPD-ympäristöselosteisiin tarkemmin alla olevista linkeistä: