Puun käyttöä teollisessa rakentamisessa ovat menneisyydessä hidastaneet paloturvallisuusmääräykset. Tiukkojen määräysten vuoksi puuta ei ole ollut aiemmin mahdollista sellaisenaan käyttää esimerkiksi kerrostalojen julkisivuissa. Pintakäsittelymenetelmien ja -aineiden kehittyminen on tuonut puun nyt samalle viivalle muiden rakennusmateriaalien kanssa. Puun palosuojauksen ansiosta puisia julkisivuja voidaan käyttää niin kerrostalorakentamisessa kuin hoivakodeissakin.

Rakentamista säätelee joukko rakennusten paloturvallisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita.  Suomen rakennusmääräyskokoelmasta on löydettävissä määräykset rakennusten paloturvallisuudesta. Keskeisimmät vaatimukset käsittelevät rakenteiden kestoa, palon leviämisen rajoittamista niin rakennuksen sisällä kuin myös sen lähiympäristössä sekä henkilöiden pelastamista. Myös pelastushenkilöstön turvallisuus on otettava huomioon jo rakennusvaiheessa.

Paloluokat

Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan, joista P1 on vaativin. Alla olevasta listasta on nähtävissä jokaisen paloluokan asettamat vaatimukset rakennukselle ja siinä käytetyille tuotteille.

  • P1 –  Rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan kestävän palossa sortumatta. Kerrosluku: ei rajoitusta. Korkeus: ei rajoitusta
  • P2 – Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti pintaosien ominaisuuksille ja paloturvallisuutta parantaville laitteille. Kerrosluku: 2-8 kerrosta. Korkeus: enintään 26 m.
  • P3 – Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkestävyyden suhteen. Kerrosluku: enintään 1. Korkeus: enintään 9 m

Rakennustarvikkeiden luokituksessa käytetään yleiseurooppalaisia EN-standardeja, joiden mukaan tuotteiden ominaisuuksia testataan ja arvioidaan. Rakennustarvikkeet jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen ja sen leviämiseen (luokat A1, A2, B, C, D, E, F) sekä savun tuottoon (s1, s2, s3) ja palavaan pisarointiin (d0, d1, d2). Puutuotteiden luokituksen osalta noudatetaan harmonisoidun tuotestandardin, EN-14915 (massiivipuupaneelit ja -verhoukset ulko- ja sisäkäytössä) vaatimuksia. Puutuotteet luokitellaan kuuluvaksi D-s2, d0-luokkaan.

Palosuojattu puu ulkoverhous

Jotta puuta olisi mahdollisuus käyttää ulkoverhouksena P1-luokan julkisissa rakennuksissa kuten kerrostaloissa sekä hoivakodeissa, on sen palonkesto-ominaisuuksia parannettava. Alla olevaan taulukkoon on koottu erilaisten rakennusten vaatimuksia puulle koskien sen palonkesto-ominaisuuksia. Puu materiaalina luokitellaan automaattisesti luokkaan D-s2, d0. Ulkoverhouspaneelin pintakäsittelyllä pystytään suojaamaan puu tulta vastaan ja hidastamaan palon leviämistä.

Paloluokituksen mukaisesti puun savuntuotto ja palavien pisaroiden esiintyminen palon yhteydessä on jo luonnostaan hyvällä tasolla. Puun palosuojauksella pyritäänkin ensisijaisesti rajoittamaan puumateriaalien osallistumista paloon. Puun palosuojaus on tehtävä tarkasti valvotuissa olosuhteissa, ulkopuolisen toimijan tarkastaman tuotantoprosessin mukaisesti. Puun palosuojauksessa käytetään vesiohenteista maalia, joka paisuu kuumuudessa ja muodostaa eristävän vaahtokerroksen sekä näin ollen hidastaa paloa. Myös maalin valmistajan täytyy hyväksyttää maalin ominaisuudet ulkopuolisella, auktorisoidulla tutkimuslaitoksella, joka hyväksyy maalin korkeimpaan paloluokkaan.

P1-luokan rakennukset: B1-s1, d0
Asuin- ja työpaikkarakennukset enintään 8 kerrosta: B1,s2, d0
P2-hoitolaitokset: B1,s2, d0
Asuin- ja työpaikkarakennukset  3–8 kerrosta: B1,s2, d0
Muut P2- ja P3-luokan rakennukset: D-s2, d0

B= tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu

D= tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä

s1= savuntuotto on erittäin vähäistä

s2= savuntuotto on vähäistä

d0= palavia pisaroita tai osia ei esiinny

d1= Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti

Huomionarvoista on, että enintään 8-kerroksisessa P1-luokan rakennuksessa ulkoseinän ulkopinnan osa saa olla luokkaa D-s2, d2, mikäli tällaisia osia ympäröivät rakenteet suojaavat seinäpintaa palon leviämiseltä. Puuta voi siis käyttää palosuojaamatta myös P1-luokan rakennuksissa julkisivun osana. Jos kyseessä on enintään 4-kerroksinen asuin- tai työpaikkarakennus tai automaattisella sammutuslaitteistolla varustettu enintään 8- kerroksinen asuin- ja työpaikkarakennus voi ulkoseinän ulkopinnoissa käyttää D-s2, d2-luokan ulkoverhouspaneelia. Tällöin kuitenkin rakennuksen alin kerros, uloskäytävät, varatiet ja ikkunoiden sekä muiden aukkojen ylä- ja alapuolella on oltava muuta materiaalia.

Varmista, että palosuojattu puu on CE-merkitty

CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että tuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty ja noudattavat tuotteelle asetettuja vaatimuksia. Ce-merkintä vaatii, että tuotteen ominaisuudet on esitetty suoritustasoilmoituksella. Suoritustasoilmoitus kertoo tuotteen ominaisuuksien ilmoitetut arvot ja luokat, joihin sisältyy muun muassa paloluokan ilmoittaminen.

Palosuojatun ulkoverhouksen CE-merkintä vaatii, että ulkopuolinen valvontaviranomainen tarkistaa tehtaan tuotantoprosessin säännöllisesti. Tämä takaa sen, että ulkoverhous on turvallinen käyttää ja täyttää sille asetetut vaatimukset.

Uusimpana kohteena tänä keväänä on valmistunut Joensuun Penttilään 6-kerroksinen puukerrostalo Joensuun Pihapetäjä, jonka julkisivuissa on käytetty palosuojattua ulkoverhousta. Siparilan palosuojattuja julkisivupaneeleita on käytetty myös seuraavissa kohteissa:

  • Hovilan nuorisokoti, Jyväskylä
  • Kyrönmaan palvelukoti, Tervajoki
  • Puukuokka, Jyväskylä
  • Rauman palvelutalo, Rauma